Nhật Ký Hoạt Động Của HiênViênHoàngĐế

Nhật Ký Hoạt Động Của HiênViênHoàngĐế
bình truyện Huyết Viêm Đế Tôn
+5
bình truyện Huyết Viêm Đế Tôn
+5
xóa bình truyện Huyết Viêm Đế Tôn
bình truyện Huyết Viêm Đế Tôn
+5
đồng ý với đề cử của licotin1 trong Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
bình truyện Huyết Viêm Đế Tôn
+5