avatar

KiếmkháchVôĐốiTTK83

(Cước dẫm Đại La ,Tay búng Hư Tiên)

Thông “Thánh Kiếm “ · 28 · Nam Tu · “Bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới “ chẳng khác nào sa mạc tìm mưa

81326268Luyện Hư Hậu Kỳ
Đã có 95% kinh nghiệm tiến cấp Hợp Thể Sơ Kỳ (độ kiếp kỳ)
Linh Thạch: 406
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời