avatar

TiểuNhư

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Huỳnh Ngô Ngọc Như · 22 · Càn khôn độc chưởng. Đạp phá chư thiên. Khám phá hư vọng. Duy ngã độc tôn!

19349220Kết Đan Hậu Kỳ
Đã có 82% kinh nghiệm tiến cấp Nguyên Anh Sơ Kỳ (độ kiếp kỳ)
Linh Thạch: 3
Linh Thạch Thưởng: 10
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời