Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Catwang · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Quá dài dòng main chủ yếu tu luyện sát phạt !

đấu trí tu luyện từng bước