Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

onlinelinh100 · Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Xem có nguyệt phiếu liền đề cử một truyện bản thân, theo lệ một câu: truyện cũng được.