Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích

boymagic22 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay