Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tổng Mạn Chi Mô Phỏng Nhân Sinh Hệ Thống

INFINITE DRAGON GOD · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay