Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

132

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

TiểuNhưTCV · Luyện Khí Tầng Tám ·
5 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Giảm TLT từ 30 xuống 20-25 đi DG