Huy Hiệu Ánh Sáng

Huy Hiệu Ánh Sáng

Phát ra ánh sáng vào ban đêm (vật phẩm trang trí).

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 10