Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tử Hà Linh Trang

Tử Hà Linh Trang

Tàn quyển được ghi chép bởi nhiều tiền bối đi trước, tích lũy kinh nghiệm tu luyện ngàn năm.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ độ kiếp 3%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%

Tăng kinh nghiệm nhận được 2%


Trị giá: 299