Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hỏa Lôi Phù

Hỏa Lôi Phù

Đỉnh cấp phù trường tồn cùng thiên địa. Thuộc tính Hỏa.

Số lượng: 1

Huyền Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 15%

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 1111