Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thanh Lôi Phù

Thanh Lôi Phù

Đỉnh cấp phù trường tồn cùng thiên địa. Thuộc tính Thủy.

Số lượng: 1

Huyền Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%

Tăng kinh nghiệm nhận được 10%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 1111