Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Đinh Ba Thần Của Vua Atlan

Đinh Ba Thần Của Vua Atlan

Mang trong mình sức mạnh của Thất Hải, là bảo vật của vua Atlantis đầu tiên dùng để thống nhất vương quốc.

Số lượng: 1

Huyền Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 5%


Trị giá: 2999