Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Túi Máu (Đại)

Túi Máu (Đại)

Phục hồi HP 25 đơn vị khi sử dụng.

Số lượng: 3

Địa Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 9