Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Kim Đan Huy Chương

Kim Đan Huy Chương

Nguyên liệu quan trọng để tạo Song Tinh Huy Chương.

Số lượng: 5

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 29