Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hỏa Phù

Hỏa Phù

Trong thời gian ngắn có thể kích phát một nhiệt lượng lớn.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 10