Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Túi Máu (Tiểu)

Túi Máu (Tiểu)

Phục hồi HP 5 đơn vị khi sử dụng.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 3