Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Túi Máu (Huyền Thoại)

Túi Máu (Huyền Thoại)

Phục hồi đầy HP hiện hành khi sử dụng.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 40