Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Kiếm Xương

Kiếm Xương

Lưỡi kiếm làm bằng xương linh thú cấp 5.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 3%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 99