Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Tự Phù

Danh Tự Phù

Đổi tên đăng nhập thành viên vĩnh viễn duy nhất 1 lần.

Số lượng: 6

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%


Trị giá: 4999