Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cây Thông Ma Pháp

Cây Thông Ma Pháp

Được Santa Đại Tiên nuôi dưỡng, trải qua thiên thu vạn kiếp mới trưởng thành. Sở hữu vật phẩm này có thể "Thông" hết mọi thứ trên thế gian. (Lưu ý: Vật phẩm chỉ xuất hiện tại YY Thương Quán cho đến hết ngày 31/12/2018)

Số lượng: 9

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 15%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%

Tăng kinh nghiệm nhận được 2%


Trị giá: 241218