Mặt Nạ Đạo Tặc

Mặt Nạ Đạo Tặc

Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 39