Túi Máu (Tiểu)

Túi Máu (Tiểu)

Phục hồi HP 5 đơn vị khi sử dụng.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Hạ Phẩm


Trị giá: 3