Hộp Thiên Giới

Hộp Thiên Giới

Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.

Số lượng: 3

Địa Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 15