Cửu Hình Phù

Cửu Hình Phù

Phù lục có thể nhân hình ảnh người sử dụng làm 9. Rất tiện lợi khi giao đấu hoặc né tránh thiên kiếp. Dùng ở bất cứ kỳ nào dưới Nguyên Anh.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Trung Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 2%


Trị giá: 49