Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Mặt Nạ Đạo Tặc

Mặt Nạ Đạo Tặc

Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 39