Danh Tự Phù

Danh Tự Phù

Đổi tên đăng nhập thành viên vĩnh viễn duy nhất 1 lần.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%


Trị giá: 4999