Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Trúc Cơ Đan

Trúc Cơ Đan

Chỉ sử dụng khi tấn cấp Trúc Cơ.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%


Trị giá: 39