Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hộp Thiên Giới

Hộp Thiên Giới

Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.

Số lượng: 2

Địa Cấp - Thượng Phẩm


Trị giá: 15